Archive for the ‘Doskonała kontrola stresu’ Category

90% PRZYGOTOWANIA 10% NERWÓW

Wiele problemów związanych z zarządzaniem zostało wnikliwie omówionych w poszczególnych książkach serii „doskonałe poradniki”. Tematem tej książki jest stres i sposób jego minimalizowania w wielu sytuacjach związanych z zarzą­dzaniem. Oprócz ogólnych wskazówek na temat zarządzania cza­sem (niewłaściwe gospodarowanie czasem jest często wskazywane jako jedna z głównych przyczyn stresu) poradnik zawiera także szczegółowe listy kontrolne, będące […]

Czym jest stres

Wszyscy zapewne zetknęliśmy się ze stresem, choć być może nazwaliśmy go paniką, strachem czy napięciem. Wszyscy go doświadczamy, czy to na myśl, że będzie­my musieli podnieść się, by na zebraniu zarządu przed­stawić raport, czy nawet wobec perspektywy uczestni­czenia w prezentacji naszego klienta. Wszyscy też nieraz słyszeliśmy, jak koledzy stwierdzali na przykład: „Nie daję sobie rady […]

Krok do zmniejszenia stresu

Pierwszym krokiem prowadzącym do zmniejszenia stresu jest przyznanie przed samym sobą, że już jeste­śmy jego ofiarami lub wkrótce możemy się nimi stać. Przedstawiona poniżej lista zawiera objawy, które mo­gą świadczyć, o przeżywaniu stresów. Im więcej tych symptomów rozpoznasz u siebie, tym pilniej powinieneś zastanowić się nad swoim stylem życia i pracy. Lista zawiera po dziesięć […]

Lista życiowych sytuacji

Psychologowie opracowali listę wydarzeń życiowych wywołujących stres i każdemu przyporządkowali pew­ną liczbę punktów zależną od stopnia jego oddziaływa­nia na naszą psychikę. Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy suma tych punktów przekroczy 75, to prawdopodo­bieństwo wystąpienia choroby wywołanej stresem wy­nosi 50:50. Przy 150 punktach to prawdopodobieństwo jest już jak 80:20. Podane niżej wartości pomogą ci oce­nić nasilenie […]

Pytania dotyczące stresu

Nie każdy stres wywołuje złe skutki i nie każde stresu­jące wydarzenie ma na nas taki sam wpływ. To właśnie nieuchwytność tego stanu sprawia, że tak trudno go rozpoznać i pokonać. Może nam w tym pomóc szczera odpowiedź na odpowiednio postawione pytania. Poni­żej znajdziesz zestaw pytań dotyczących twojego śro­dowiska pracy. Czy zawsze dotrzymujesz terminów? Czy masz […]

Ważne pytania do analizy stresu

Czy docierają do ciebie jego opinie na temat twojej pracy? Czy wypowiada konstruktywne-uwagi krytyczne lub chwali cię, kiedy jest to uzasadnione? Czy możesz w każdej chwili udać się do niego z ja­kimś problemem? Czy możesz z nim dyskutować na temat twojej ka­riery zawodowej? Twoja rola w instytucji: Czy przedstawiono ci na piśmie zakres obowiązków? Czy […]

Stres wśród kobiet

Zauważyłam, że w ostatnich latach wzrósł poziom stre­su wśród pracujących kobiet. Nieustannie przekonuje się je, że powinny być doskonałymi matkami i doskona­łymi menedżerami. W związku z tym często stawiają sobie zadania niemożliwe do zrealizowania, zarówno w domu, jak i w pracy, a jeśli przy tym nie otrzymują żadnego wsparcia od pracodawcy, to rezultatem za­zwyczaj jest […]