90% PRZYGOTOWANIA 10% NERWÓW

Wiele problemów związanych z zarządzaniem zostało wnikliwie omówionych w poszczególnych książkach serii „doskonałe poradniki”. Tematem tej książki jest stres i sposób jego minimalizowania w wielu sytuacjach związanych z zarzą­dzaniem.
Oprócz ogólnych wskazówek na temat zarządzania cza­sem (niewłaściwe gospodarowanie czasem jest często wskazywane jako jedna z głównych przyczyn stresu) poradnik zawiera także szczegółowe listy kontrolne, będące wstępem do każdego z omówionych zagadnień. „Łuk zbyt mocno napięty może się łatwo złamać”. Publius Syrus (I w.p.n.e.) Badania nad stresem związanym z pracą przeprowa­dzone w Europie i Stanach Zjednoczonych ujawniły, że w dużych instytucjach sytuacje szczególnie stresujące mają związek z następującymi zagadnieniami:konflikty z przełożonymi i kolegami. Brak określenia roli oraz jasnych celów, trudności z przekazywaniem zadań, niewłaściwe gospodarowanie czasem. Brak pozytywnej reakcji na właściwie wykonane zadania, odrzucanie nowych pomysłów przez przełożonych, utrud­nienia w przepływie informacji, groźba zwolnienia. Nagłe zmiany, cele niemożliwe do osiąg­nięcia, nadmiar pracy, ograniczenie licz­by personelu, zmniejszenie budżetu na szkolenia, narzucanie zespołu współ­pracowników. Konieczność zabierania głosu podczas spotkań, prezentacji i wy­wiadów.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!