Kategoria: Człowiek, rozwój i świat

PEWNE DANE

Pewnych danych dostarczają badania cech genetycznych krwi (np. ukła­du A, B, O), które są łatwe do przeprowadzenia i dają ogólne pojęcie o układzie genetycznym poszczególnych grup ludności. Wykonano wiele badań nad rozmieszczeniem tych czynników, dostarcza to coraz więcej danych na temat ...

RASA I KULTURA

Natomiast cesarze chińscy w dawnych wiekach oraz ludzie obecnie sprawujący władzę w tym wiel­kim kraju mają pojęcia przeciwne. Wysoce rozwinięte cywilizacje zostały utworzone mniej lub bardziej nie­zależnie w kilku miejscach świata: przez rasę mon- goloidalną w Chinach, rasę kaukazoidalną w ...

BRAK ZAUFANIA DO OBCYCH

Brak zaufania do cudzoziemców i obcych przybyszów dotyczy ludzi zachowujących się odmiennie (niezależnie od tego czy ich wygląd jest, czy nie jest inny) powtarza się stale w historii ludzkiej. Przeciwnie, konflikty rasowe występują sporadycznie, prawdopo­dobnie dlatego, że do czasów współczesnych ...

DLA PRZYSZŁEGO BEZPIECZEŃSTWA

Dla naszego przyszłego bezpieczeństwa i szczęścia największą war­tość przedstawia wykrycie przyczyn tych zjawisk opracowanie sposobów ich opanowania. Poglądy, że te przyczyny muszą istnieć, ponieważ zawsze istnia­ły nie mają racji bytu. Wystarczy wyobrazić sobie jak przedstawiałby się obraz świata, gdyby ludzkość miała ...

CECHY DZIEDZICZNE

Jak te cechy się rozwiną i jak wyrażą, zależy od okolicz­ności zewnętrznych: od warunków rozwoju, środowi­ska, kultury i wykształcenia. Osobnicy ze zbliżonymi cechami wrodzonymi, zależnie od sposobu wychowa­nia, tzn. zależnie od tego czy należą do kultury chińskiej, francuskiej, amerykańskiej, czy ...

BADANIE POPULACJI

Obecnie zajmiemy się liczbami ludzi. Badania populacji, przyrostu naturalnego i śmiertelności naszego gatunku można rozpatrywać z biologicznego i społecz­nego punktu widzenia. W dziedzinie tej istnieje oży­wione współdziałanie pomiędzy poszczególnymi I naukami.Jeżeli rozpatruje się wszystkie odmiany ludzi jako całość, to człowiek ...

W CIĄGU KAŻDEJ MINUTY

Na przykład w USA występuje powyżej 300 gatunków tych zwierząt, a tylko jeden gatunek człowieka. Jedynymi gatunkami, które można porównywać z człowiekiem co do liczeb­ności są małe zwierzęta, takie jak dorsze, sardynki lub muchy domowe. Jeżeli bierze się pod uwagę ...

DLA ZWOLENNIKÓW

Nawet dla zwolenników urbanizacji nowe Chicago miesięcznie wydaje się nieco przerażające. Szybkość wzrostu zaludnienia wynosi obecnie l,7°/o rocznie. Jeżeli przyrost ten utrzyma się, to za około 600 lat Ziemia zostanie zapełniona 25 mi­lionami milionów ludzi. Na jednego człowieka będzie przypadało 6 m2 ...

ZACHOWANIE CZŁOWIEKA JAKO OSOBNIKA

Zachowanie człowieka jako osobnika lub jako grupy ludzkiej jest uwarunkowane tylu czynnikami, że nie można go roz­patrywać jedynie na podstawie praw biologicznych. Rozwój innych populacji i równowaga pomiędzy po­szczególnymi organizmami są w wysokim stopniu związane z prawami biologicznymi. Tylko w ...

ROZWÓJ POPULACJI

Należy wspomnieć, że statystyka została stworzona w celu badania stosunków ekonomicznych państwa oraz źródeł dochodu ludności). Pojęcie po­pulacji od dawna może być zastosowane również do organizmów innych niż ludzie. Na przykład można mówić o populacji myszy, ryb, owadów czy roślin, ...

POJĘCIE POPULACJI

Pojęcie populacji służy przede wszystkim do wydzielania określonego rodzaju istot żyjących w celu dalszych badań, np.: ludności kraju, dzieci szkolnych w pew­nym mieście, Mahometan w Indiach lub jeleni w Anglii. Definicja musi zawierać rodzaj badanego przedmiotu oraz określenia geograficzne i ...

ROZMNAŻANIE

Potencjał roz­rodczy zależy od czynników fizjologicznych, czasu potrzebnego do osiągnięcia dojrzałości płciowej, in­tensywności jajeczkowania i wytwarzania plemników, warunków zapłodnienia, czasu życia embrionalne­go itp. Natomiast aktualny stan rozmnażania zależy od warunków zewnętrznych i jest wypadkową poten­cjału rozrodczego oraz stosunków panujących w ...