Kategoria: Doskonała kontrola stresu

Długofalowy wpływ na zdrowie

Badania naukowe wykazały, że pewne uczucia i stany umysłu mogą wywierać ogromny długofalowy wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Na przykład stres może spowodować przyspieszenie tętna i zwię­kszenie ciśnienia krwi. Wyniki badań klinicznych do­wodzą, że stres wywołany gniewem powoduje ...

Działania

Zwerbalizuj swój gniew. Spokojnie omów sytuację z odpowiedzialną za niego osobą. Załóż dziennik i odnotowuj w nim wszystkie sy­tuacje, kiedy się rozzłościłeś – pozwoli to ustalić dziedziny, w których występują problemy. Ćwicz fizycznie – często stanowi to ujście złej ener­gii- ...

Samopoczucie i samoocena

Jak poprawić dobre samopoczucie pracowników i ich samoocenę? Dostrzegaj, kiedy twoi pracownicy robią coś dobrze! Ludzie, którzy osiągają pozytywne rezultaty, mają o so­bie dobre zdanie. Jak nawiązać dobre stosunki z pracownikami? Uśmiechaj się. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Używaj ich nazwisk. Poświęcaj ...

Stres jako reakcja łańcuchowa

Jeżeli uda ci się pomóc pracownikom i kolegom w zmniej­szeniu przeżywanego przez nich stresu, to przekonasz się, że jest to korzystne dla wszystkich, gdyż pozwoli każdemu pracować bardziej produktywnie. Praktyczne jest takie przeprowadzanie transakcji, by wszystkie zaangażowane w nie osoby ...

Umiejętność porozumiewania się z innymi

Opierając się na tej zasadzie, możesz łatwo ocenić swoją umiejętność porozumiewania się z innymi i ustalić te swoje zachowania jako przełożonego, które mogą stre­sować innych. Zastanów się dokładnie nad swoim co­dziennym stylem komunikowania się zarówno w miej­scu pracy, jak i ...

Zachowania karzące

Monopolizowanie rozmowy, Okazywanie negatywnych odczuć za pomocą mowy ciała, Obrażanie lub używanie niewerbalnych form poni­żania, Mówienie w sposób dogmatyczny; nieliczenie się z opiniami innych, Przesadne krytykowanie i wynajdywanie usterek, Odmowa negocjacji lub kompromisu, Prowadzenie z ludźmi różnych gierek, manipulo­wanie nimi ...

Stosunek do wydarzeń

Stosunek do wydarzeń stresujących ma wpływ na to, jak sobie z nimi radzimy. Bardzo często pomocne jest rozwiązywanie trudnej sytuacji krok po kroku. Wypró­buj poniższy pięciopunktowy plan: 1. Zdefiniuj problem. 2. Wypisz wszystkie sposoby rozwiązania go, które przyjdą ci na ...

Zarządzanie a obawy

Jedną z umiejętności potrzebnych dzisiaj dyrektorom lub menedżerom jest spokojne wykonywanie obowiąz­ków w warunkach stresu. Wyróżnić można pięć kate­gorii zachowań zwiększających lęk powstały w wyniku niewłaściwego gospodarowania czasem. Są one nastę­pujące: Myśli i uczucia wypływające z przekonania o swojej małej ...

Wskazówki do poradzenia sobie ze stresem

Przedstawione poniżej wskazówki pomogą wam pozy­tywnie się nastroić do poradzenia sobie z sytuacją. Uświadom sobie, że trudności możesz rozwiązywać bez zdenerwowania. Przeanalizuj napięcie, które odczuwasz, i przygotuj się do podobnych sytuacji w przyszłości. Przewiduj terminy zakończenia zadań – zaczynaj odpowiednio ...

Przewidywanie przyszłych nieprzyjemności

Stres jest wynikiem przewidywania przyszłych nie­przyjemności, szczególnie jeśli mamy wrażenie, że nie potrafimy sobie z nim poradzić. Cierpi na tym właściwe gospodarowanie czasem. Osoba, która nerwowo rzuca się z jednej bieżącej sprawy w drugą, zamiast systematy­cznie oceniać sytuację i planować, ...

Rozwiązanie częstych problemów

PROBLEM: Najważniejsze zadanie na liście jest nie­przyjemne, więc kusi cię, by zacząć od mniej ważnego. MOŻLIWE ROZWIĄZANIE: Zadaj sobie pytanie, cze­go się boisz: własnego zdenerwowania, poczucia winy, skrzywdzenia siebie lub kolegi, odrzucenia, wzięcia na siebie zbyt dużej odpowiedzialności? Następnie wypisz ...

Rozpoznawanie złodziei czasu

Oto sześć najczęściej wymienianych przez ludzi intere­su okoliczności „kradnących” nasz czas: 1. Odpowiadanie na telefony. 2. Zajmowanie się korespondencją. 3. Uczestnictwo w spotkaniach. 4. Papierkowa robota. 5. Dojazd do pracy. 6. Obiady z klientami łub kontrahentami. Prześledź dokładnie, jak wykorzystujesz ...